Fase 4 – Projektrealisering

Projektplanlægningen omfatter alle aktiviteter, lige fra tilladelser til bygning og drift, tilrettelæggelse, finansiering og biogasprojektet indtil den grundlæggende planlægning af anlægskonstruktion i driftssætning. Landmanden skal i kontakt med forskellige myndigheder og institutioner, som f.eks. konsulentfirmaer, banker, lokalsamfundet eller lokale selskaber, som der vil være behov for ved etablering af biogasanlæg. Derudover skal landmanden fremskaffe alle de data og de planer, der er relevant for en vellykket projektrealisering.

Kompleksiteten og tidsrammen for denne proces er blandt andet afhængig af type og størrelsen på biogasanlægget. Indsatsen for f.eks. at få tilladelser kan variere fra kommune til kommune.

Ud over det tekniske indhold, kan naboernes accept også være vigtig for at realisere et bioenergiprojekt. Det skal overvejes at inddrage offentligheden tidligt for at undgå ubehagelige forsinkelser senere i projektets realisering.

Figure: Tasks within the step “project realization” [Castillo et al 2012, modified]

Det er først og fremmest kommunerne der er planlægningsmyndighed når det drejer sig om gårdbiogasanlæg. Men derudover er projektet undergivet national lovgivning fx mht. sikkerhedsstandarter og regulering af emission af drivhusgasser. Der gælder særlige regler, hvis der skal tilføres gas til naturgasnettet.

Landmanden skal indhente de nødvendige tilladelser for opbygning og drift af biogasanlægget fra de lokale myndigheder og evt. andre relevante institutioner. Det kan være nødvendigt at lave en detaljeret tekniskplan for produktionsanlæggets beliggenhed og konstruktion.

Nogle krav skal overvejes af producenten og/eller landmanden for opsætning af et biogasanlæg:

 • Støj og lugt rapport for drift nær beboede områder, hvis nødvendigt.
 • Tilstrækkelig lagerkapacitet for omsat biomasse (ingen udbringning om vinteren)
 • Natur bevarelsesplaner
 • Brandbeskyttelses design
 • Bygningskonstruktion (statistik) for tank konstruktion
 • Overholde kravene til beton kvalitet
 • Teknisk og driftsmæssig sikkerhed på anlægget for drift start

Ansøgeren bør kontakte de ansvarlige myndigheder for godkendelse tidligt i processen. Den første diskussion, hvor designeren af anlægget med fordel kan være til stede, har til formål at introducere projektet til myndighederne.
Godkendelsen af planlægningen bør ske i tæt kontakt med anlægsleverandøren, biogasrådgiver og landbrugsrådgiveren. Afhængigt af hvilke tilladelser, der er påkrævet, og antallet af dokumenter, der skal afleveres, kan sagsbehandlingstiden variere kraftigt [FNR 2013].

Projektfinansiering og tilskud

Gårdbiogasprojekter er generelt finansieret gennem egne midler og/eller lån. Der har i Danmark i perioder dog været muligt at opnå anlægstilskud. For øjeblikket er det muligt at opnå tilskud via Energispareordningen, hvor energibesparelsen ved første års energiproduktion så at sige sælges til et energiselskab.

En væsentlig forudsætning for projektfinansieringen er dybest set vurderingen af forundersøgelse og forretningsplan. Indholdet og resultaterne af forundersøgelse og forretningsplan skal gerne være valide nok til at overbevise potentielle långivere og investorer om den økonomiske bæredygtighed og projektets kreditværdighed.

Et kreditinstitut og/eller en kvalificeret finansiel rådgiver bør inddrages tidligt i forberedelsen af den finansielle planlægning for at få en vurdering af omkostningerne i en tidlig fase af projektet (f.eks. til slut i forundersøgelsen). Kravene fra banken vedrørende projektet og oplysningerne, dokumentationen og sikkerhedsstillelse, bør også klarlægges i tide, hvilket derefter udgør grundlaget for den samlede vurdering. Finansieringen kan være tæt koblet til driftsmodellen og selskabsform (kapitel 0).

At stille med en del egenkapital er som regel en afgørende forudsætning for at banken vil låne penge til et biogasprojekt. Normalt, kræves en minimumsandel af egenkapital i form af selvfinansiering eller egenkapital for at få statsstøtte eller et standard banklån godkendt. Kapitalkravet afhænger bl.a af selskabsform.

For delvis finansiering gennem en kreditaftale, er en tidlig kontakt med et kreditinstitut vigtig for en vellykket finansiering. Banken er det første og afgørende punkt i denne sammenhæng. Der tilbydes gratis konsultationer med information om forskellige låne- og finansieringsmuligheder, som omfatter anmodning om finansiel bistand til de relevante institutioner. Ved optagelse af lån er det at stille med egenkapital, absolut nødvendigt. Tilstrækkelig sikkerhed er derfor en afgørende del af projektfinansieringen.

Type og omfang af standard sikkerhedsstillelse bør vedtages som en del af låneforhandlingerne mellem låntager og banken [ELTROP MFL 2014].

Forholdet til naboer

Udsigten til etablering af et gårdbiogasanlæg kan give anledning til bekymring hos omgivelserne. Derfor bør landmanden gå i dialog med sine naboer for at præsentere dem for sit biogasprojekt og diskutere det sammen (besøge et eksisterende biogasanlæg kunne være en idé). Erfaring viser, at det altid er bedre til at inddrage offentligheden i en tidlig fase for at få dem til at se fordelene i projektet, viser at der bliver taget hensyn til deres synspunkter, så de ikke føler sig overset og klager til slut.

Det er i første omgang tidlig information til offentligheden eller naboer, der kan være afgørende for deres holdning. [EHRENSTEIN MFL 2012]:

 • At skabe en atmosfære vedr. kommunikation samt lydhørhed overfor usikre naboer.
 • Angive potentielle indvirkninger fra biogasanlægget, som f.eks. lugtudvikling, forøgelse af transport, på en realistisk måde- vær ærlig (f.eks. ikke ” det lugter aldrig”).
 • Inddrage (lokale) fortalere for projektet i PR arbejdet.
 • Klargøre spørgsmålet om anlægsbeliggenheden tidligt, hvis det er muligt.
 • Udpege fordelene ved projektet overfor samfundet.
 • Tilbyde mulighed for deltagelse.
 • Måske inddrage mæglere til hjælp med konfliktforebyggelse og løsninger.
 • Beboerne bør få mulighed for at blive præsenteret for biogasanlægget, eksempelvis på en ”åben hus dag”
 • En god og ansvarlig ledelse er uundværlig og kræver ekspertise.

Arrangementer for interesserede borgere med det formål at præsentere information om projektet og mulighed for drøftelser projektet kan være en væsentlig del af planlægningsproceduren. Eksterne eksperter kan blive inviteret til at diskutere visse emner (f.eks. juridiske rammebetingelser, sundhed, osv.) og dermed at øge informationsniveauet og forståelsen i lokalsamfundet [EHRENSTEIN MFL 2012].

Kontrakter

For at realisere og drive et biogasanlæg kan det være nødvendigt at indgå forskellige aftaler præciseret i kontrakter.

I de fleste tilfælde vil der blive indgået en anlægsentreprisekontrakt. Men også eventuel fremskaffelse af biomasse udefra, eller gylleaftaler kan være kontraktligt reguleret. Derudover kan drifts og serviceaftaler for selve biogasanlægget blive aktuelle, ligesom kontrakter for afsætning af gas eller varme typisk vil være regueret ved en kontrakt.

Alle kontrakter skal skræddersys til de pågældendes individuelle behov. Kontrakter med energikunder (f.eks. til varmeleverancer) skal opdateres regelmæssigt.

Licitationsprocedure

Landmanden bør lave en udbudsrunde så den bedste anlægsproducent kan vælges til at bygge biogasanlægget. For en god sammenligning skal der indhentes flere tilbud.

Når man sammenligner tilbud er det vigtigt ikke kun at se på prisen. Lige så vigtigt er kvaliteten af tilbuddet leverandørens referencer, hvilke tjenester der i øvrigt tilbydes når det kommer til supportaftale, reparation eller vedligeholdelse af biogasanlægget. Det er også vigtigt at beslutte, om det skal være et turnkey byggeri af leveret af producenten, eller det skal realiseres med et vist omfang af medbyg fra landmandens side.

Som tidligere nævnt (Se 4,6) det er altid gavnligt at besøge eksisterende anlæg af producenter eller ingeniørfirmaer og komme i kontakt med anlægsoperatører for at få udbytte fra deres erfaringer.

Opbygning af anlægget samt start og drift

En god projektleder har brug for en god organisation. Det er derfor vigtigt at landmanden har et godt overblik over anlæggets byggefase. Uforudsete begiveheder og omkostninger skal undgås for at sikre at projektet bliver fuldført med succes.

Landmanden skal lave en detaljeret tidsplan sammen med anlægsleverandøren for at få et overblik over hele processen omkring anlægsbygningen. Det gør det muligt for de forskellige parter at tage sig af flaskehalse og undgå afbrydelser på et tidligt stadium. Hvert trin skal fremlægges i forhold til ressourcebehovet, budget og varighed, og de skal følge en logisk rækkefølge. Regelmæssige rapporter om byggeprocessen skal bidrage til at holde denne liste opdateret.

Under opførelsen skal landmanden og eksperten omhyggeligt kontrollere tre punkter:

 • Kvalitet: Bliver jobbet kontrolleret og professionelt udført? Får landmanden hvad han forventede/bestilte? Er anlæg fejlbehæftede? Sikkerheden på anlægget er meget vigtigt.
 • Finansielle aspekter: er der uventede udgifter? Hvis ja, hvorfor var dette ikke forventet?
 • Deadline: Skrider arbejdet planmæssigt frem?

Efter at biogasanlægget er færdigetableret, kommer opstartsfasen. Fejl og mangler rapporteres til anlægsleverandør, og om nødvendigt, til relevante myndigheder. Efter vellykket test og idriftsættelse biogasanlægget er klar til at producere biogas.

Share This