Fase 5 – Drift af anlægget

Før opstart af biogasanlægget, skal ejeren af anlægget kontrollere, at alle de forpligtelser, der er inkluderet i byggetilladelse er opfyldt. Hele systemet bør testes for gastæthed. Dokumentation for de tekniske enheder og for hele biogasanlægget skal være til stede, herunder dokumentation som indeholder instruktioner for indledende drift, en risikovurdering og et eksplosionssikringsdokument [EDER 2012].
Opstart af et biogasanlæg bør altid udføres af den virksomhed, der har konstrueret og bygget anlægget. I etableringsfasen, vil landmanden og det personale, der skal drive anlægget, blive informeret om drift og vedligeholdelse af biogasanlægget.

I reglen tilføres anlægget et læs afgasset gylle fra et andet biogasanlæg. Det fungerer som podemateriale, hvorefter processen har brug for nogle få for at komme i fuld produktion. Den biologiske opstart af et biogasanlæg bør være omhyggeligt planlagt. [FZ 2013]. Tabel 3 viser og beskriver de forskellige trin for at opstarte den biologiske drift.

Tabel 3: Organisering af opstarten af biogasanlægget [KTBL 2013]

Opstartsfase Specifikationer og fejlkilder
1 Oprette en plan for opstart i samarbejde med en sagkyndig Opstart af reaktortank er ud fra et biologisk, økonomisk og sikkerhedssynspunkt en kritisk fase. Rammebetingelserne (biomasse input, biologisk aktivitet og tørstof indhold i podningsmaterialet) kan variere
2 Påfylde 50-60 % gylle i rådnetanken eller andet produkt til omsætning, og muligvis fortynde med vand Niveauet skal være højt nok så alle åbninger er lukkede så der ikke kan komme luft ind I rådnetanken/gaslageret (eksplosions beskyttelse). Alternativt skal alle rørgennemføringer være lukkede (gælder også for gasledninger)
3 Langsom opvarmning af rådnetanken til drift temperatur
(max. 1°C/d)
Mikroorganismerne skal være I stand til at tilpasse sig de stigende temperaturer
4 Inokulation af rådnetank med afgasset gylle; ca. mængde 20 % af reaktorindholdet beskrevet under trin 2 Omsætningen starter med stigende gasproduktion og CH4 indhold. Gassen udledes via overtryksventilen. Aspekter af eksplosionsbeskyttelse skal være under observation. Biogassen kan bruges i en CHP unit, så snart at gassen når et CH4 niveau på > 45 %
5 CH4 indhold > 50 %: indledende påfyldning med frisk biomasse og gradvis forøge belastningen (ugentligt med ca. 0.3-0.4 kg oDM / (m³ ∙ d)) Hurtig stigning I belastning øger risikoen for ustabiliteti biogasprocessen. For lav belastning fører til økonomisk tab pga. forsinket udbytte fra fuld belastning.
6 Procesanalyse mindst en gang om ugen er nødvendigt Tillader en tilpasset forøgelse af belastningen. I modsat fald kan der opstå procesproblemer
7 Sammenligning af målrettede og faktiske analyseresultater (biomasse input, syreniveau, gas or produktion af elektricitet) via et opstarts skema Justering af biomasse i fødestrømmen for at opnå den ønskede gasproduktion så en økonomiske produktion er mulig.
Share This