Brancheforeningens arrangement fandt sted d. 7. marts og havde flere spændende oplæg på programmet. Ikke mindst blev temaet om biomasseressourcer behandlet af flere indlægsholdere.

Torkild Birkmose, SEGES, fremlagde en kortlægning af biomasseressourcer i Danmark, hvor det fremgår at halm er den suverænt største biomasseressource til biogas ud over husdyrgødning.

Henrik Wenzel, Syddansk Universitet, vurderede bæredygtigheden af at anvende biomasse til forskellige formål, og nåede frem til, at biogas er mest bæredygtig på næsten alle parametre, hvorimod bioethanol, som der også er politisk og kommerciel interesse omkring, fordi det kan blandes i fossile brændstoffer i transportsektoren, ikke opnår samme positive vurdering. Også han anbefalede at bruge halm til biogasproduktion i stedet for til ethanol.

Linda Bagge fra Miljøstyrelsen, holdt oplæg om Ressourcestrategien, om affaldsfrit Danmark. Heraf fremgik det, at der forventes at være ca. 500-600.000 tons organisk affald, der kan anvendes til biogas og recirkulering. Heraf genanvendes i dag kun ca. 140.000 tons. Der forestår et stort arbejde med organisere genanvendelse af organisk affald, herunder også at opdatere lovgivningen i DK og i EU.

Find oplæggene fra temadagen

Share This