Info for de politiske beslutningstagere

Gårdbiogasanlæg har mange fordele. Grundlæggende producerer de bioenergi af gylle og foderrester. Indtægter fra dette giver ejeren af bedriften en højere indkomst.
Derudover reduceres emissioner af metan og nitrogen fra gyllelagere. Dette er en meget stor, men stadig ikke værdisat sideeffekt, da metan, som er en drivhusgas, er meget skadeligt.

I vejledningen, der kan downloades nedenfor, er fordelene og ulemperne ved et gårdbiogasanlæg beskrevet og uddybet. For hvert land er det anført på hvilke punkter rammebetingelserne med fordel kan justeres for at underbygge en realisering af poteentialet for små gårdbiogasanlæg.

Share This