Resumé

I de fleste europæiske lande lagde biogassektoren ud med at anvende husdyrgødning i kombination med organiske restprodukter eller energiafgrøder som majs, hvede, græs, osv., som også kan bruges som foder til dyr. I det første BioEnergy Farm projekt, hvor landbrugere blev informeret om mulighederne i biogasproduktion viste det sig, at den offentlige holdning til anlæg basreret på energiafgrøder i stor skala er blevet mere negativ i løbet af de sidste år i en række mellemeuropæiske lande. Diskussionen om fødevare-foder-brændstof er et vigtigt emne i lande som Holland, Tyskland, og Belgien. I flere lande er rammebetingelserne, som følge deraf blevet forringet for den type anlæg. Så gennemførelsen af projekter baseret på energiafgrøder falder drastisk i Tyskland, Belgien, og Holland.

Det online biogas beregningsværktøj, der blev udviklet i det første BioEnergy Farm projekt, viste, at de fleste landbrugere er interesseret i gårdbiogasanlæg som kun omsætter gødningen fra deres egen bedrift. De samme holdninger blev tilkendegivet under de forskellige workshops og ekskursioner arrangeret for landbrugerne. I Belgien har implementeringen af gårdbiogasanlæg udviklet sig så hurtigt over de sidste få år at disse anlæg nu er i flertal. BioEnergy Farm 2 projektet fokuserer på gårdbiogasanlæg, der hovedsaligt bruger egen gødning og egne foderrester, fra bedriften, som råvare.

I projektet bliver landbrugerne informeret om mulighederne for gårdbiogasanlæg. Desuden vil de blive assisteret i at analysere hvorvidt et gårdbiogasanlæg er rentabelt på deres bedrift. I disse forundersøgelser bliver forskellige måder at bruge biogas analyseret; som produktion af elektricitet og varme med en CHP installation, opgradering af gas til gasnettet, varmeproduktion i en kedel og opgradering af biogas til brændstof til transport. For at forbedre rentabiliteten af gårdbiogasanlæg, vil opgraderingen af gødningen til forbedret gødningskvalitet også tages i betragtning (dog næppe relevant i Danmark). Denne metode til behandling af gødning vil øge bærdygtigheden for husdyrbrug yderligere, foruden de miljømæssige fordele ved produktionen af biogas samt reduktionen af udledningen af drivhusgasser fra gyllelagre. De retslige og finansielle rammer er desuden blive beskrevet i projektet og vejledning vil blive givet til de politiske beslutningstagere om hvordan det eksisterende potentiale for gårdbiogasanlæg med gyllebaseret biogasproduktion kan udvikles.

Share This