Wat beleidsmakers moeten weten over boerderijschaalvergisting

Boerderijschaal vergisting kent vele voordelen. Primair wordt uit mest en voerresten bio-energie geproduceerd. De opbrengsten hiervan geven de boeren extra inkomen. Daarnaast reduceert mestvergisting de emissies van methaan en stikstof uit de mestkelder.

Vanwege de hoge broeikasfactor van methaan is de vermeden emissie hiervan een zeer groot, maar nog niet gewaardeerd, neveneffect. In sommige situaties zal het milieuvoordeel door vermeden emissies groter zijn dan de vermeden emissies door het gebruik van de groene energie.

In de handleiding, hierboven te downloaden, zijn de voordelen van boerderijschaal vergisting beschreven en zijn de struikelpunten uitgewerkt waarom boerderijschaal vergisting nog niet een algemeen gebruik is in Nederland. Uit ervaringen binnen en buiten het project blijkt dat de rol van overheden zeer groot is bij de ontwikkeling van biogasinstallaties. De voor Nederland belangrijkste aandachtspunten zijn een stabiel subsidiesysteem en eenduidige vergunningverlening.

Language

Houd mij op de hoogte

Sign up
Share This