Boerderijvergisting in de energiemix

De Europese energie strategie, waar het Nederlands beleid op geënt is, is gericht op energie zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Micro-vergisting past goed in dat plaatje. Het is duurzame energie die 24/7 beschikbaar is, het is betaalbaar en het is duurzaam. Daarbij is biogas een veelzijdige brandstof die is in te zetten als elektriciteit, warmte of transportbrandstof. Landelijk gezien past mestvergisting ook goed binnen het energieakkoord. Het is een groot potentieel wat relatief snel in te zetten is.

Biogas is bedrijfszeker

Het grootste voordeel van energie uit biogas is dat het altijd beschikbaar is. Waar andere vormen van duurzame energie vooral afhankelijk zijn van de zon of wind, en dus maar een gedeelte van de tijd beschikbaar zijn, is biogas altijd beschikbaar. Een mestvergister, eenmaal opgestart, blijft biogas produceren zolang er regelmatig mest wordt toegevoegd. In de overgang naar een duurzame energievoorziening is biogas een stabiele factor dus.

Ook is zorgt biogas voor stabiliteit van het elektriciteitsnet. De decentraal ingevoede elektriciteit is altijd beschikbaar en maakt het net stabieler. Daarbij kunnen de WKKs via een smartgrid bestuurd worden en afgeschakeld worden als er een piek aan wind- of zonnestroom is. Dat kan omdat het biogas gemakkelijk enkele uren te bufferen is en de motoren snel op- en afgeschakeld kunnen worden.

Een ander aspect van bedrijfszekerheid is dat boerderijvergisters zelfvoorzienend zijn qua grondstof. De vergisters draaien op mest, geproduceerd door eigen vee. Er is geen afhankelijkheid van toeleverende bedrijven en dus ook niet van andere landen, met of zonder dubieus regime. In de meeste gevallen zullen de mestvergisters doorgaan met energie produceren waar andere energiebronnen wegvallen.

CAT Kleinschalige WKK

Bio-Up Kleinschalige biogasopwaardeerinstallatie, proefboerderij “de Marke” (onderdeel van Wageningen-UR), Hengelo (Gld), Nederland

Biogas is duurzaam

Biogas uit mest is een zeer duurzame vorm van energieproductie. Enerzijds omdat het geproduceerd wordt uit biomassa, waardoor de C-atomen uit de korte kringloop komen. Elke kuub biogas extra betekent minder behoefte aan olie en aardgas. Het gras en de mais die de boer verbouwt en voert aan zijn vee nemen tijdens de groei CO2 op. Nadat het vee dit voer heeft omgezet in mest komt de C via de vergister als methaan vrij. De CO2 die vervolgens uit de gasmotor komt is dus maximaal een jaar eerder opgenomen door de planten. Een gesloten cyclus dus.Biogas is duurzaam

Minstens zo belangrijk voor het milieu is de vermeden methaan-uitstoot door mestvergisting. Algemeen bekend is dat de veehouderij wereldwijd een van de grootste bronnen van methaan emissie is. Normaliter komt de methaan vrij uit de mestopslagen en bij het bemesten van de akkers. Door de mest te vergisten wordt dit effect zeer sterk gereduceerd. De methaan die anders de lucht in zou gaan wordt nu opgevangen, nuttig ingezet voor energieproductie en vervolgens als CO2 weer uitgestoten

Biogas is betaalbaar

Biogas uit mest is een betaalbaar alternatief voor fossiele brandstoffen. Natuurlijk zijn er eerst subsidies nodig om de onrendabele top te financieren. Maar die onrendabele top wordt snel kleiner. Toenemende schaalgrootte van de veehouderij, prijsdaling van installaties (door verdere ontwikkeling van de markt) en prijsstijging van fossiele brandstoffen (door CO2 beprijzing) zal energie uit mest op korte tot middellange termijn concurrerend maken.

Voor de individuele bedrijven is energie uit eigen mest interessant omdat in de eigen energiebehoefte kan worden voorzien. In het geval van eigen elektriciteitsproductie kunnen de investeringen in biogas worden afgeschreven tegen de vermeden inkoop van energie. Over een periode van 10 tot 15 jaar geeft dat een stabiele energieprijs die zeer waarschijnlijk lager zal zijn dan de marktprijs over die periode.

Microvergister Fermtech op proefboerderij “de Marke” (onderdeel van Wageningen-UR), Hengelo (Gld), Nederland

Naast 1 kg vermeden CO2 equivalent door minder gebruik van fossiele brandstoffen wordt nog een 1 kg extra CO2 vermeden door minder methaan uitstoot uit mestopslagen.

Mest monovergisting heeft dus een dubbele emissie reductie per kuub gas!

Download complete rapport

Wat beleidsmakers moeten weten over kleinschalige vergisting

Ga door

Voordelen in de regio

Language

Houdt mij op de hoogte

Sign up
Share This