Fase 6 Beheer & Onderhoud

Welke acties zijn dagelijks, maandelijks of jaarlijks nodig voor de controle en het onderhoud van de installatie en voor het verzekeren van de toevoer van het substraat en de brandstof? Eens de biogasinstallatie is opgestart moeten er regelmatig controles worden uitgevoerd en de installatie  moet worden onderhouden om de bedrijfszekerheid, de veiligheid (in het bijzonder m.b.t. emissienormen) en het rendement van de installatie te garanderen.

Voor een gemiddelde kleinschalige vergistingsinstallatie, met een elektrisch vermogen tot 75 kWel, is dagelijks ongeveer 1,8 uren arbeid nodig [KTBL 2013].

Figuur : Aspecten voor het exploiteren van de installatie [Castillo et al 2012, aangepast]

Besturing en controle

Figuur: Meest frequent incidenten gedocumenteerd op 31 Duitse biogasinstallaties over een periode van één jaar [KTBL 2009]

De fabrikant die de installatie heeft gebouwd en geïnstalleerd moet de vereiste maatregelen/tests (dagelijks of bij storingen) opsommen en in detail beschrijven in de handleiding.

Een analyse van de logboekgegevens van 31 Duitse biogasinstallaties wees uit dat gedurende één jaar in totaal 1.168 storingen werden geregistreerd [KTBL 2009]. De WKK-installatie, de substraattoevoer, de pompen en de mixers bleken de meest storingsgevoelige onderdelen te zijn. Het biologische proces kwam slechts op de vijfde plaats van de meest voorkomende oorzaken van storingen en problemen. Er waren 4.282 werkuren nodig om de problemen op te lossen, wat overeenkomt met een gemiddelde van 138 werkuren per biogasinstallatie per jaar. Per 10 kW geïnstalleerd elektrisch vermogen traden per biogasinstallatie gemiddeld 1,2 storingen per jaar op.

Deze resultaten wijzen op het belang van een regelmatig uitgevoerde procescontrole. De belangrijkste aanwijzing voor een verstoring van het proces is een merkbare daling van de biogasopbrengst en methaangehalte. In tegenstelling tot technische problemen – die vaak snel kunnen worden opgelost – zijn verstoringen van het biologische proces moeilijker recht te zetten. Bovendien vereisen ze een gedegen basiskennis van het anaerobe vergistingsproces.

Onderhoud

Er moet tijdig en op geregelde tijdstippen (belangrijk voor de garantie van onderdelen) onderhoud aan de biogasinstallatie en de bijhorende uitrusting worden uitgevoerd. De meeste controles kunnen continu door controle- en monitoringssystemen worden gedaan (zoals de procestemperatuur, de hoeveelheid substraat, de productie van gas/elektriciteit/warmte, enz.), andere controles en onderhoudsacties vragen externe ondersteuning of kunne zelf worden uitgevoerd (bv. geplande vervangingen van onderdelen omwille van slijtage, oplossen van lekken aan de pompen, het verversen van olie bij de WKK, kleine herstellingen enz.).

Meten is een voorwaarde voor procescontrole en optimalisering. Maar de noodzakelijke meetuitrusting zorgt voor bijkomende kosten, die vaak – in het bijzonder bij kleinschalige installaties – liever worden vermeden.

Veiligheid van een biogasinstallatie

Bij de bouw en de werking van een biogasinstallatie komen een aantal veiligheidsaspecten kijken m.b.t. mogelijke risico’s en onvoorziene omstandigheden voor mensen, dieren en de omgeving. Het nemen van goede voorzorgsmaatregelen heeft als doel om deze situaties te vermijden en draagt bij tot het verzekeren van een veilige werking van de installatie.

Afhankelijk van de regio moet aan een aantal veiligheidsvoorschriften worden voldaan om een bouwvergunning te krijgen, onder meer m.b.t. brand- en explosiegevaar, mechanische gevaren (bewegende onderdelen), geluid, elektriciteit (hoge voltages), verstikking- en vergiftigingsgevaar, hygiëne, emissies, grondwater, enz.

Om mogelijke risico’s te vermijden, moeten er waarschuwingsborden worden geplaatst bij de verschillende onderdelen van de installatie en is het aan te raden dat betrokken personeelsleden een veiligheidstraining krijgen. Dit laatste verhoogt de waakzaamheid t.o.v. onvoorziene omstandigheden op de site. Ook moeten veiligheidsprocedures worden uitgewerkt voor wanneer externe bedrijven aan de installatie komen werken.

Documentatie

Een regelmatige registratie is de enige manier om betrouwbare informatie over de toestand en het rendement van de biogasproductie te verkrijgen. De verzameling van gegevens over een langere tijd is niet alleen noodzakelijk voor de eigen controle, maar ook relevant in het geval van het vaststellen en oplossen van problemen door externe experten.

Een zeer eenvoudig, doeltreffend en weinig arbeidsintensieve methode is het zogenaamde “logboek”. De voordelen van het bijhouden van een logboek zijn:

 • nagaan en bijhouden van de kwantiteit en de kwaliteit van alle toegevoerde substraten
 • controle en optimalisering van de lading
 • economische rendabiliteitsberekeningen (toevoer, gasvraag, elektriciteitsvraag, draaiuren)
 • procescontrole
 • opsporen van gaslekken

Het logboek moet onder meer volgende informatie bevatten:

 • de hoeveelheden die per substraat in het proces worden gebracht
 • procestemperatuur
 • kwaliteit van het gas (CH4, CO2, H2S)
 • gasopbrengst
 • hoeveelheid gas gebruikt
 • power production (net)
 • draaiuren
 • in het distributienet geïnjecteerde elektriciteit
 • storingen

Terug naar overzicht

Van idee tot installatie

Download complete rapport

Handboek voor veehouders

Share This