Szanowni Państwo,

polecamy informację prasową z konferencji „Zrównoważone małe biogazownie: tworzenie miejsc pracy i zielonej energii w Europie”, która odbyła się 9 lutego 2016 w Brukseli.

Małe biogazownie zasługują na większe wsparcie publiczne

9 lutego 2016 r. w Brukseli odbyła się konferencja “Zrównoważone małe biogazownie: tworzenie miejsc pracy i zielonej energii w Europie”, prezentująca m.in. wyniki dwóch międzynarodowych projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy. Projekty te promują produkcję biogazu z odpadów – Biogas³ koncentruje się na pozostałościach rolno-spożywczych, a BioEnergy Farm 2 na wykorzystaniu odchodów zwierzęcych z gospodarstw rolnych. Głównym celem konferencji było pokazanie, że małe biogazownie przynoszą o wiele więcej korzyści niż tylko produkcja energii, dlatego zasługują na większe wsparcie publiczne.

Zagospodarowanie odpadów

Strumienie odpadów rolno-spożywczych, takie jak np. obierki ziemniaków, odpady z ubojni czy odchody zwierzęce, mogłyby potencjalnie stanowić źródło 10-25% energii wytwarzanej w krajach członkowskich UE. Odpady tego typu mogą być przetwarzane lokalnie w małych biogazowniach, dostarczając energii elektrycznej i cieplnej. Korzyści są więc podwójne – nie tylko zagospodarowanie strumienia odpadów, ale też produkcja zielonej energii.

Redukcja emisji metanu

Gospodarstwa prowadzące chów zwierząt są istotnymi źródłami emisji GHG: składowanie obornika czy gnojowicy oraz ich rozprowadzanie na polach prowadzi do znacznych emisji metanu. Biogazownie rolnicze stosujące do produkcji biogazu odchody zwierzęce przynoszą pozytywny efekt środowiskowy, polegający na przechwytywaniu metanu w kontrolowanym procesie fermentacji beztlenowej i wykorzystaniu go jako źródła energii. W tym przypadku produkcja zielonej energii prowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych nie tylko dzięki zastąpieniu paliw kopalnych, ale także dodatkowo dzięki uniknięciu rolniczych emisji metanu.

Dostępność w każdej chwili

Małe biogazownie mogą produkować energię odnawialną przez 24 godziny na dobę. Nie potrzebują wiatru ani słońca – proces wytwarzania biogazu wymaga tylko regularnego dostarczania materii organicznej do fermentora. Biogaz jest więc bardzo niezawodnym źródłem energii odnawialnej. Małe instalacje, promowane w ramach projektów Biogas3 i BioEnergy Farm 2, zapewniają zdecentralizowaną i stabilną produkcję energii, co zwiększa bezpieczeństwo jej dostaw.

Zużycie energii na potrzeby własne: inteligentne wykorzystanie zasobów

Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu konsumpcją energii wiele firm rolno-spożywczych i gospodarstw rolnych mogłoby zużywać wyprodukowaną z biogazu energię na potrzeby własne. Przedsiębiorstwa rolno-spożywcze, które na miejscu wykorzystują swoje odpady do produkcji biogazu, osiągają oszczędności z tytułu zmniejszenia konsumpcji energii wytworzonej z paliw kopalnych oraz z tytułu uniknięcia kosztów alternatywnego zagospodarowania odpadów. W toku projektów Biogas3 i BioEnergy Farm 2 przeanalizowano i opisano wiele przykładów takich wdrożeń. Należy podkreślić, że dla powodzenia tego typu przedsięwzięcia niezbędne jest między innymi znalezienie odpowiedniej lokalizacji i dostosowanie poziomu produkcji energii z biogazu do potrzeb i profilu konsumpcji energii w danej firmie czy gospodarstwie, a także dobór najbardziej optymalnej dla danego przypadku technologii.

Inteligentne wykorzystanie energii może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju sektora rolno-spożywczego w Europie w nadchodzących latach. W związku z tym istnieje obecnie potrzeba promowania najlepszych przykładów wdrożeń w tym zakresie oraz ułatwiania stosowania najbardziej wydajnych i oszczędnych rozwiązań technologicznych. Wspierają one wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw rolno-spożywczych i przyczyniają się do osiągnięcia zrównoważonego i przyjaznego  dla środowiska systemu produkcji, co to z kolei jest doceniane przez konsumenów.

Zielone miejsca pracy

Dzięki biogazowniom ulokowanym na obszarach nisko zurbanizowanych lokalne społeczności mogą uzyskać korzyści w postaci pojawiania się nowych miejsc pracy. Będą to nie tylko miejsca pracy w sektorze produkcji technologii, ale także przy obsłudze technicznej, transportowej czy związanej ze stosowaniem pofermentu jako nawozu.

Wsparcie publiczne

Sektor mikro i małych biogazowni znajduje się wciąż w fazie wczesnego rozwoju. W związku z tym jednostkowe koszty wytwarzania energii są tu wyższe niż w innych instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii. Jednakże ze względu na liczne korzyści wynikające ze zdecentralizowanego wytwarzania energii z biogazu, takie jak: redukcja emisji metanu i dwutlenku węgla, stałość produkcji, zagospodarowanie odpadów organicznych, produkcja nawozu rolniczego-pofermentu czy tworzenie nowych miejsc pracy, małe biogazownie zasługują na wsparcie publiczne. Take wsparcie ze strony władz lokalnych i instytucji finansujących, uwzględniające i nagradzające liczne środowiskowe i gospodarcze korzyści, z jakimi wiąże się produkcja biogazu, stanowiłoby dla sektora małych biogazowni impuls, dzięki któremu mógłby się on rozwinąć i stać się zauważalnym elementem miksu energetycznego UE.

* * *
Więcej informacji nt. projektów znaleźć można na www.biogas3.eu i www.BioEnergyFarm.eu.

Konferencja „Zrównoważone małe biogazownie: tworzenie miejsc pracy i zielonej energii w Europie” zorganizowana została z inicjatywy partnerów realizujących projekty Biogas³ i BioEnergy Farm2.

Konferencja była współfinansowana ze środków UE w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej informacji ponoszą jej autorzy. Nie musi ona odzwierciedlać opinii Unii Europejskiej. Agencja EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zwartych.

 

Autor zdjęcia: Concha Ávila, FIAB – BIOGAS3

english version.  

 

Share This