Korzyści społeczno-ekonomiczne funkcjonowania mikrobiogazowni

Wzrost zatrudnienia

Mikrobiogazownie nie wymagają dużego zaangażowania pracy ludzkiej. Rolnicy mogą obsługiwać je samodzielnie. Oznacza to dla nich co prawda zwiększone nakłady pracy, ale jak pokazują doświadczenia innych krajów nie przekracza to możliwości gospodarstw podejmujących się tej działalności.

Nowe miejsca pracy mogą być tworzone natomiast w innych obszarach gospodarki, obejmujących współpracę z rolnikami prowadzącymi lub podejmującymi produkcję biogazu (np. dostawcy technologii, konstruktorzy i wykonawcy, wsparcie techniczne).

Tworzenie zasobów kapitału w regionie

W przypadku mikrobiogazowni wykorzystywane są lokalne zasoby, a konstrukcją i obsługą zajmują się lokalnie działające firmy. To sprawia, że kapitał nie jest transferowany poza region. Przyczynia się to do poprawy jakości życia mieszkańców.

Wzrost społecznej odpowiedzialności

Mikrobiogazownie są zwykle budowane w gospodarstwach rolnych, w pobliżu domów mieszkalnych. Odległość do innych obiektów jest znacznie mniejsza niż w przypadku instalacji o dużej skali. Planując inwestycję w mikrobiogazownie, warto skonsultować to z sąsiadami. Odległość do innych budynków powinna być na tyle duża, aby poziom hałasu był akceptowalny. Dobrze przygotowane inwestycje nie powinny mieć negatywnego wpływu na warunki życia okolicznych mieszkańców.

Rolnicy, którzy mają sąsiadów prowadzących chów zwierząt, mogą podjąć działania w celu wspólnego przygotowania przedsięwzięcia lub nawiązać współpracę w zakresie wykorzystywania obornika i gnojowicy z tych gospodarstw. Ten rodzaj współpracy może znacząco przyczynić się do zwiększenia kapitału społecznego.

Micro-scale biogas energy production characteristics

Mniej awarii w sieci elektroenergetycznej

Zdecentralizowana produkcja energii w mikrobiogazowniach poprawia bezpieczeństwo dostaw energii dla gospodarstw domowych poprzez zmniejszenie obciążeń sieci energetycznej. W sytuacji, gdy gospodarstwa rolne są bardziej energetycznie niezależne, obciążenie sieci jest zmniejszone, a cała sieć energetyczna jest mniej podatna na uszkodzenia. Co więcej, znaczne koszty związane ze stratami energii w trakcie przesyłu przez sieć energetyczną mogą dzięki temu zostać wyeliminowane.

Ponadto, należy wspomnieć, że mikrobiogazownie, w przeciwieństwie do wielu innych źródeł energii odnawialnej, nie są zależne od warunków atmosferycznych, a efekt produkcyjny ma charakter stabilny i jest z góry przewidywalny. Z tego powodu mikrobiogazownie są pożądane jako podstawowe źródło energii. Mogą częściowo przejąć ciężar od zakładów energetycznych dostarczających energię do sieci elektrycznej.

Korzyści dla rolników

Bardziej stabilna i tańsza energia

Różnorodne działania związane z funkcjonowaniem gospodarstw rolniczych wymagają wykorzystania różnych form energii. Biogaz może być przekształcony do postaci energii elektrycznej, ciepła lub nawet paliwa napędowego. Poza wieloma innymi zaletami, posiadanie własnego i bezpiecznego źródła energii w gospodarstwie jest równie ważne jak posiadanie polisy ubezpieczeniowej.

Ponadto, wytwarzanie energii w gospodarstwie rolnym może być opłacalne głównie ze względu na eliminację kosztów zakupu energii. Przychody ze sprzedaży nadwyżek energii mogą być natomiast dodatkowym atutem i skrócić czas zwrotu inwestycji. Ten aspekt jednak silnie zależy od polityki prowadzonej zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym oraz od relacji między operatorem sieci a producentem energii odnawialnej. W większości krajów UE, można obserwować, że operatorzy sieci energetycznych faworyzują dużych producentów energii. Jest więc jeszcze sporo do zrobienia w prawodawstwie, aby zapewnić właściwe relacje między różnymi uczestnikami systemu energetycznego.

Ograniczenie problemu z zagospodarowaniem obornika i gnojowicy

Obornik i gnojowica wykorzystywane są w gospodarstwie, więc rolnik nie ponosi kosztów jego zagospodarowania i wywozu. Jednak w regionach o intensywnej produkcji zwierzęcej takich jak Dania, Bretania we Francji lub północno-zachodnie Niemcy, gdzie występuje problem nadmiaru składników nawozowych dostarczanych do gleby, może zachodzić potrzeba przetransportowania resztek pofermentacyjnych (pofermentu) do innych regionów.

Mniejsze zapotrzebowanie na nawozy sztuczne

Poferment jest lepszym nawozem niż nieprzetworzona gnojowica i obornik. Dzięki lepszemu wykorzystaniu obornika i gnojowicy w wyniku ich przefermentowania potrzeby nawozowe gospodarstwa względem nawozów sztucznych są mniejsze, przy zachowaniu takiego samego poziomu plonowania. Należy też pamiętać, że produkcja nawozów sztucznych wymaga dużego zużycia energii pochodzącej z paliw kopalnych.

Produkty ekologiczne

Unikanie nawozów sztucznych i bezpieczna utylizacja obornika czy gnojowicy (proces fermentacji prowadzi do ograniczenia poziomu patogenów chorobotwórczych w pofermencie wykorzystywanym jako nawóz: patrz rozdział Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) może pomóc w uzyskaniu certyfikatu gospodarstwa ekologicznego, co podnosi jego wartość na rynku.

strona projektu

Informacje dla decydentów politycznych

Raport

Co decydenci polityczni powinni wiedzieć o mikrobiogazowniach

Dalej

Środowiskowe korzyści z funkcjonowania mikrobiogazowni

Language

Informuj mnie

Sign up
Share This