22 lutego w Rolniczo – Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Przybroda, będącym jednym z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, odbyło się szkolenie z zastosowania mikrobiogazowni w ramach projektu BioEnergy Farm II. Zapraszamy na relację z tego wydarzenia.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem uczestników przez pana dr. inż. Jerzego Mazura, dyrektora Rolniczo¬-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Przybroda. Zapoznał on wszystkich z głównymi kierunkami działalności gospodarstwa, jego osiągnieciami. Następnie rozpoczęła się część, w której zaproszeni prelegenci przedstawili swoje prezentacje. W pierwszej z nich, prokurent Narodowej Agencji Poszanowania Energii (NAPE), pan Marek Amrozy, wraz z panem prof. Edwardem Majewskim z Fundacji Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu (FNEA) przedstawili wstęp do szkolenia oraz cele programu BioEnergy Farm2.

Projekt jest współfinansowany jest przez UE (Intelligent-Energy- Europe). Jego głównymi celami są przede wszystkim upowszechnianie wiarygodnych i bezstronnych informacji o możliwościach budowy i eksploatacji małych biogazowni rolniczych, opracowanie i udostępnienie narzędzi i poradników pozwalających zainteresowanym racjonalnie przeanalizować rozpatrywaną

inwestycję oraz przeszkolenie grupy rolników oraz doradców rolniczych. Projekt ten jest kontynuacją projektu BioEnergy Farm przeprowadzonego w latach 2010-2013. Koncentruje się on na mikrobiogazowniach rolniczych w skali pojedynczego gospodarstwa rolnego. W ramach programu zainteresowani mogę otrzymać bezstronne i neutralne informacje na temat technologii mikrobiogazowych i urządzeń pomocniczych, m.in. poradniki dla zainteresowanych. Można samemu szybko sprawdzić wykonalność inwestycji na stronie: www.bioenergyfarm.eu/tools lub skontaktować się z ekspertami, którzy bezpłatnie pomogą przeprowadzić szczegółowe obliczenia i analizy wykonalności.

W kolejnej części, pan dr inż. Adrian Trząski z NAPE wprowadził do tematyki odnawialnych źródeł energii. Przedstawił on definicję OZE, a następnie przybliżył dokładniej poszczególne źródła odnawialne.

Następnie, pan Marek Amrozy opowiedział o mikrobiogazowniach, jako o prosumenckim źródle energii w gospodarstwie rolnym. W prezentacji zawarte były między innymi: krajowy potencjał rynku mikrobiogazowni, podstawowe informację dotyczące biogazowni, różne konfiguracje takich instalacji. Dodatkowo można było się dowiedzieć o biogazie, o procesie jego powstawania. Ważną częścią wystąpienia było przedstawienie energii w gospodarstwie rolnym oraz przykłady na rynku polskim.

Podczas kolejnej prezentacji, pan Adam Orzech przedstawił praktyczne aspekty przygotowania i realizacji inwestycji oraz eksploatacji mikrobiogazowni rolniczej na przykładzie technologii monosubstratowej. Wyjaśnił on jak wygląda poglądowy schemat praktycznego rozwiązania, a następnie zaznaczył, że najważniejsze jest przegotowanie inwestycji zarówno od strony technicznej, biznesowej, jaki i formalnej. Przeprowadzenie inwestycji wymaga odpowiedniego czasu, należy jednak odpowiednio podzielić zadania. Trzeba także pamiętać o odpowiedniej eksploatacji, która może zoptymalizować koszty całego procesu.

Gdy instalacja biogazowni rolniczej powstanie, mogą pojawić się problemy technologiczne, eksploatacyjne i sterowania jej pracą. O problemach tych opowiedział pan Miłosz Krzymiński, biotechnolog. Przypomniał on, że należy regularnie kontrolować warunki pracy instalacji, przygotowane substraty oraz precyzyjnie nią sterować. W ten sposób zabezpiecza się między innymi proces fermentacji metanowej przed przeciążeniem ładunkiem substratów.

Analizując biogazownie, należy zapoznać się z rodzajami substratów, a następnie możliwościami zagospodarowania nawozowego pofermentu. O tym, a także o efektach środowiskowych, jakie można uzyskać dzięki stosowaniu pofermentu opowiedziała pani dr inż. Magdalena Szymańska z Wydziału Rolnictwa i Biologii, SGGW w Warszawie.

W ostatniej prezentacji, pan prof. Edward Majewski zaprezentował programy do kalkulacji. Zarówno uproszczone narzędzie, którym jest internetowy kalkulator dostępny online, jak i bardziej rozbudowane narzędzie, dzięki któremu można przeanalizować różne scenariusze otrzymując bardziej dokładne wyniki. Do skorzystania z tego narzędzie konieczna jest pomoc konsultanta. Prowadzący przedstawił podstawowe wyniki kalkulacji, a następnie omówił je na przykładzie.

W podsumowaniu, uczestnicy szkolenia zapoznali się z podstawowymi wnioskami dotyczącymi inwestycji w mikrobiogazowni w Polsce. Obecnie, inwestycje w mikrobiogazownie rolnicze są mało opłacalne. Można jednak powiedzieć, że większy popyt na urządzenia prawdopodobnie spowodowałby spadek cen urządzeń i kosztów inwestycji. Opłacalność produkcji biogazu zależy głównie od kosztów inwestycji (aktualnie b. wysokie), cen energii i wsparcia finansowego. Wszyscy czekają na odpowiedź, czy nowa Ustawa poprawi opłacalność produkcji biogazu.

Na koniec szkolenia każdy z uczestników otrzymał certyfikat uczestnictwa. Ostatnim punktem wydarzenia, była wizyta na terenie biogazowni rolniczej położnej na terenie gospodarstwa. Instalacja o mocy 250 kW jest już ukończona i od dwóch lat i czeka na uruchomienie. Biogazownia ma pełnić ważną funkcję edukacyjną dla studentów dla Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Będą mieli oni możliwość do zapoznania się z technologią produkcji biogazu oraz praktycznymi aspektami eksploatacji instalacji. Ciepło z biogazowni będzie wykorzystywane do ogrzewania budynków zlokalizowanych na terenie gospodarstwa w okresie grzewczym, a latem do wytwarzania chłodu na potrzeby chłodni owoców. Biogazownia ma być zasilana głównie kiszonką z kukurydzy. Dodatkowym substratami będą obornik oraz gnojowica bydlęca. Gospodarstwo już w tej chwili gotowe jest do dostarczenia odpowiedniej ilości substratów do uruchomienia i działania biogazowni. Jedyną przeszkodą jest ciągła niepewność ekonomiczna całego przedsięwzięcia związana ze zmianami w polskim prawodawstwie.

 

Autor artykułu: Kamil Różycki

Autorzy zdjęć: Marek Amrozy, Łukasz Hada

Share This