IMAG0936_BURST002_COVER28 stycznia br.
w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej. Celem spotkania było omówienie stanu i perspektyw rozwoju biogazowni w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obecnego stanu prawnego i prac nad ustawą o odnawialnych źródłach energii.

 

Posiedzenie otworzył i poprowadził pan poseł Mieczysław Kasprzak, Przewodniczący Zespołu Energii Odnawialnej. Wśród uczestników wydarzenia był między innymi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Andrzej Piotrowski oraz posłowie.Pojawili się również przedstawiciele sektora energii odnawialnej, w tym między innymi pani Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Grzegorz Wiśniewski – PrezesInstytutu Energetyki Odnawialnej, Beata Wiszniewska – Dyrektor Generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Marek Amrozy – Prokurent Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Janusz Witczyk – Sunny Horizon

Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej, pani Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego przedstawiła obecną sytuację rynku biogazowni w Polsce. Następnie przedstawiła przykłady dużych biogazowni w Polsce i na świecie. Po prezentacji nastąpiła dyskusja, podczas której wszyscy uczestnicy mogli zadać pytania i wyrazić swoją opinię.

W drugiej części, zaprezentowano dwie prezentacje. Pierwsza, dotyczyła mikrobiogazowni rolniczych, a także wniosków i doświadczeń z wdrażania międzynarodowego projektu BioenergyFarm2 i została ona przybliżona przez pana Marka Amrozegoz Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Głównymi celami programu są przede wszystkim analiza rynku mikrobiogazowni rolniczych oraz otoczenia prawnego, a także upowszechnianie wiarygodnych i bezstronnych informacji o możliwościach budowy i eksploatacji takich instalacji. Druga prezentacja została przedstawiona przez panią Małgorzatę Kachniarz z firmy Fundeko. Podczas prezentacji podsumowała ona tematykę związaną z rynkiem małych biogazowni w przemyśle rolno-spożywczym oraz przedstawiła perspektywy ich rozwoju w Polsce. Podobnie jak po pierwszej części posiedzenia, po drugiej także odbyła się dyskusja pomiędzy uczestnikami.

W trakcie wystąpień oraz dyskusji pojawiło się wiele istotnych informacji dotyczących biogazowni, a także komentarzy dotyczących zarówno obecnego stanu prawnego, jak i stanu rynku biogazowni. Szczególną uwagę zwrócono na następujące kwestie:

  • W zakresie sytuacji prawnej: Obecne uregulowania prawne nie zapewniają stabilności rozwoju rynku OZE w Polsce. System wsparcia jest nieprzewidywalny, a to skutecznie zniechęca potencjalnych inwestorów do budowy takiego źródła energii. Przedstawiciele branży zgłosili potrzebę ustanowienia stabilnych i adekwatnych zasad rozliczania energii aby pobudzić rozwój rynku. Jako możliwe rozwiązania dla instalacji w mikro skali wskazano pomysł rozszerzenia stabilnych zasad wsparcia (FiT) do wielkości 40kWe, a także rozważenie dodatkowych mechanizmów wsparcia np. związanych z utylizacją gnojowicy. Bazując na doświadczeniach innych krajów, możliwe jest sprawdzenie, które mechanizmy sprawdzają się, a które należy ominąć.
  • W zakresie technologii biogazowni: Przedstawiciele branży podkreślali, że biogazownie rolnicze, posiadając zalety pozostałych źródeł OZEjako jedyne z odnawialnych źródeł energii charakteryzują się stabilną i przewidywaną produkcją energii elektrycznejw cyklu ciągłym (praca nawet 8000 h w roku). Kolejną zaletąjest brak negatywnych skutków na stabilność systemu elektroenergetycznego.Instalacje tego typu są „multimedialne”, można w nich produkować energię elektryczną, cieplną, paliwo do pojazdów, a w przyszłości nawet wodór, będący niejako magazynem energii. Budowa biogazowni rolniczych może rozwiązać problemy związane z nawożeniemgleb. Wyprodukowany podczas pracy biogazowni poferment topełnowartościowy ekologiczny nawóz polepszający jakość plonów, ma znacznie bardziej korzystne właściwości niż nawozy naturalne, jak np. gnojowica. Dodatkowymi zaletami, są ponadprzeciętna redukcja gazów cieplarnianychoraz wykorzystanie odpadów roślinnychi zwierzęcych, zatrzymanie kapitału na poziomie regionalnym, a także redukcja odorów na obszarach wiejskich. Porównano również, że w Polsce moc zainstalowana biogazowni to obecnie około 87 MW, podczas gdy w krajach UE jest to 8000 MW (18 tys. instalacji).
  • W zakresie cen energii: Przedstawiciele branży zauważyli, że w cenę energii z biogazowni wliczone są dodatkowe korzyści osiągane niejako przy okazji.  W cenę energii konwencjonalnej nie są natomiast wliczone: koszt niezbędnych inwestycji w odbudowę wyeksploatowanych źródeł (rozłożony na porównywalny okres), koszty zewnętrzne (środowiskowe i społeczne), koszty wsparcia sektorów powiązanych.

Aktywny udział w całej dyskusji wziął pan Andrzej Piotrowski,który zaznaczył że rozwój biogazowni, a także pozostałych odnawialnych źródeł energii jest potrzebny, są to jednak drogie technologie i nie powinny być dotowane w sposób nadmiernie uprzywilejowany, lecz powinny same się rozwijać na rynku konkurencyjnym. Nie należy jednak patrzeć wyłącznie na koszty jakie wiążą się z ich budową, ale również na zalety towarzyszące produkcji energii. Docelowym modelem w ujęciu makroekonomicznym powinna być zerowa suma interwencji Państwa dla wszystkich rodzajów instalacji generujących energię. Dodatkowo zauważył on, że Polska nie powinna wprowadzać automatycznie form wsparcia, które zastosowały inne państwa, lecz spróbować wypracować własny model.Wymienił on również problemy jakie mogą towarzyszyć produkcji energii odnawialnej – między innymi nieprzystosowanie w chwili obecnej krajowego systemu elektroenergetycznego do bilansowania nadwyżek mocy w sieciach niskiego napięcia.

W podsumowaniu poseł Mieczysław Kasprzak podkreślił wagę dalszego usprawniania procesów związanych z rozwojem rynku biogazowni w Polsce, a także wyraził nadzieję na dalszą współpracę Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej z podmiotami związanymi z odnawialnymi źródłami energii, a także chęć do dalszych działań i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami spotkania.

Share This